حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۲

چون که پر داد مرغ جان را باز

لاجرم می کند چنین پرواز