حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۰

خواجه بی ‌عقل است و سرگردان شده

پیچ دستارش گواهی می ‌دهد