حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۱

خواجه‌ای دیدم که می آید ز کیچ

گرچه کیچی بود با ما بود کیچ