حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۴

خوش لب ماست یک زمان بنشین

وز لب من گل دو سر بر چین