حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۵

در آتش محبت خود را بسوز خوش خوش

چون سوختی در آتش ، آتش بسوزد آتش