حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۲

در خرابات رند مستی دید

می خمخانه را به او بخشید