حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۳

در دو عالم یکی است عبداللّه

باطناً آفتاب و ظاهر ماه