حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۵

در ریاضت مراد خواهی یافت

عاقبت آن گشاد خواهی یافت