حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۶

در زمانی که با خدا باشیم

پادشاهان گدای ما باشند