حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۷

در سمرقند مانده ای تا چند

خوش روان شو چو عارفان تا چند