حمایت از گنج نما




 

شمارهٔ ۱۲۱

در گلستان این چنین خوش رسته‌ای

وانگهی در بزم او گلدسته‌ای