حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۱

در گلستان این چنین خوش رسته‌ای

وانگهی در بزم او گلدسته‌ای