حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۲

در محبت ودود باید بود

حضرت مصطفا چنین فرمود