حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۳

در مظاهر آنچنان پیدا نمود

در همه آئینه‌ای ما را نمود