حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۴

در هر چه نظر کنم توئی در نظرم

وین طرفه که از تو من تو را می نگرم