حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۵

در هوای مجلسش چندان بگریم همچو شمع

کآب چشمم نرم گرداند دل چون آهنش