حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳۷

رب الارباب رب این مربوب است

در مذهب ما محب و هم محبوب است