حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۲

رو طاعت و خیر کن که دین است

دین تو و هم دیانت این است