حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۳

ساغر ما بود تو را در خور

می صافی ز جام ما می خور