حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۴

ستر است و ستایر و ستور است

بردار حجاب اگر چه نور است