حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۶

سرّ دور قمر ز ما بشنو

آفتابی است در قمر پنهان