حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۸

سر کل چون کله نهد بر سر

آن کله هم بلای دستار است