حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵۳

سه شنبه قصد می کن با حجامت

به ریش از مرهمت مرهم همی نه