حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵۶

سیّد ما بندهٔ جانی اوست

پیش او سلطان غلام است ای پسر