حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵۸

شرک را قلب کن که شکر آن است

شکر می گو که جای شکران است