حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۷۰

عارفانش خوانده ‌اند این حضرت جمع وجود

از عطای آن حقیقت این حقایق را نمود