حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۷۳

عشق است که گوهر محیط است

عشق است که بحر بیکران است