حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۷۸

علی الصباح به میخانه خوش روان گشتیم

شراب ناب بخوردیم و مست از آن گشتیم