حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۸۳

قال بگذار و بگذر از سر حال

تا بیابی کمال ز اهل کمال