حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۸۸

قول حسینی شنو راه مخالف مرو

راست برو تا حجاز خصم عراقی مشو