حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۸۹

کون جامع وجود انسان است

این چنین کون شاه کرمان است