حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۹۳

گر بر افروزد آتش دردم

عالمی سوخته شود در دم