حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۹۴

گر برافتد حجاب ما از ما

قطره و موج و جو بود دریا