حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۹۵

گر بود خوبی تو از زلف و خال

حسن ما را نیست حاجت با جمال