حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۹۶

گر بیابی از آن لبش حلوا

مشکلاتت همه شود حل وا