حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۹۷

گر تو را عزم هست تا دربند

رو به شروان نه و میان دربند