حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۹۸

گر تو فانی شوی ز جود وجود

آن یکی هست و بود و خواهد بود