حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۰۰

گر چه از چشم خلق شد پنهان

آشکار است نزد درویشان