حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۰۲

گر عادت است رسم تکلف میان خلق

ما عارفیم و عادت ما ترک عادت است