حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۰۹

گوهر ار جویی بیا دریا طلب

آن چنان درّی بیا از ما طلب