حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۱۱

لب دلبر خوش است بوسیدن

خوش بود گر به ذوق دریابی