حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۱۳

ما بین دو عین راست از نون تا میم

بینی الفی کشیده بر صفحهٔ سیم