حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۱۴

ما را به وجود خود نباشد بودی

گر زان که به ما بدی کجا می ‌بودی