حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۱۵

ما همه ذره ‌ایم و او خورشید

ما چو جامیم و حضرتش جمشید