حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۱۶

ما و ساقی نشسته مست خراب

خیز اگر عاشقی بیا دریاب