حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۱۹

مایی ما بر افتاد اویی او عیان شد

او را به دیدهٔ او خوش بی حجاب دیدم