حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۲۶

مرغکی سرگشته گردد کو به کو

یار او با او و می ‌گوید که کو