حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۲۸

مشکل ما جمله حلوا کرده‌اند

صحن ما را پر ز حلوا کرده‌اند