حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۳۲

ملکوتست عالم ارواح

نیز غیب مضاف می ‌خوانند