حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۳۵

می به رندان ده به زاهد می مده

شیشه پیش پای نابینا منه