حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۳۸

نان گندم نزد آدم خوش بود

گر چه جو نزد خران خوشتر است